Algemene Voorwaarden De Droom van Utrecht (B2B)

Algemene Voorwaarden De Droom van Utrecht

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Droom van Utrecht, hierna te noemen: “De Droom”, en een Wederpartij waarop BB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Droom, voor de uitvoering waarvan door De Droom derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Droom en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig m ment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Droom en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien De Droom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Droom in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van De Droom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De Droom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Droom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Droom anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Droom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel en/of magazijn van De Droom.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij nadat De Droom hem heeft verwittigd. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij De Droom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Droom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. De Droom heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De Droom is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Droom de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien De Droom gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan De Droom ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Droom zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Droom gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Droom bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van De Droom op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Droom een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Droom gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van De Droom daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien De Droom bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is De Droom onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 14. Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan De Droom toekomende bevoegdheid of een op De Droom rustende verplichting ingevolge de wet;
  In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij De Droom alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 15. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de Wederpartij geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de Wederpartij de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De Droom is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst De Droom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Droom kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is De Droom gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Droom kan worden gevergd.
 2.  Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is De Droom gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Droom op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien De Droom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien De Droom op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Droom, zal De Droom in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan De Droom is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Droom  zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door De Droom genoemde termijn te voldoen, tenzij De Droom anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Droom vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Droom  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. De Droom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Droom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Droom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Droom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Droom zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Droom behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van De Droom of van derden.
 4. De Droom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien De Droom ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Droom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Bestellingen geplaatst bij De Droom dienen door klanten vooraf te worden betaald tenzij anders overeengekomen. BB stuurt klant hiervoor een factuur.
 2. Aankopen via de webshop van De Droom dienen via de daar toe aangeboden manieren betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5,28% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Droom en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De Droom onmiddellijk opeisbaar.
 6. De Droom heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Droom kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Droom kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
 8. Indien De Droom aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 9. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 10. De Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van De Droom, totdat alle vorderingen die De Droom op de Wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
 2. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt De Droom zich de rechten en bevoegdheden voor die De Droom toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken en /of samenstelling van producten die afbreuk doen aan het concept aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de De Droom tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van De Droom, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Alle door De Droom eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Droom worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 6. De Droom behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames 

 1. De door De Droom te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Droom kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door De Droom verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. De Droom verschaft de Wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Droom, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Droom geen invloed op kan uitoefenen.
 5. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Wederpartij uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de Wederpartij is verkocht en geleverd.
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan De Droom te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat De Droom in staat is adequaat te reageren. Bij aankopen via de webshop van De Droom dient men een foto te maken van het gebreken deze op te sturen tezamen met de melding. De Wederpartij dient De Droom in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en eventueel op te lossen.
 7. Een niet zichtbaar gebrek dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan De Droom met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is De Droom gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 8. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De Droom de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van De Droom, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan De Droom te retourneren en de eigendom daarover aan De Droom te verschaffen, tenzij De Droom anders aangeeft.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Droom daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien door De Droom geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De Droom jegens de Wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. 
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de De Droom  beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is De Droom niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Wederpartij.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Droom of zijn ondergeschikten.
 5. De Droom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Droom is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring 

 1. De Wederpartij vrijwaart De Droom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Droom toerekenbaar is.
 2. Indien De Droom uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Droom zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Droom, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Droom en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. Indien de Wederpartij aan De Droom informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. De Droom behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Droom heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Droom partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Droom.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.